เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@domeholiday

Travel License : 11/01051

หน้าแรก

/

ทัวร์ไต้หวัน

/

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ ไทเป มหานครแห่งเมืองสีสัน 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ ไทเป มหานครแห่งเมืองสีสัน 4วัน 3คืน

ทัวร์ไต้หวัน มหัศจรรย์ ไทเป มหานครแห่งเมืองสีสัน 4วัน 3คืน

เที่ยวไต้หวัน ไทเบ 4วัน 3คืน อนุสรณ์สถานเจียงใคเช็ค ขอความรักวัดหลงซาน ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 หมู่บ้านชาวประมงหลากสี ช้อปปิ้งจุใจ ตลาดกลางคืนชื่อดัง

รหัสทัวร์

TW_SL00057

ประเทศ

ไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

06 เม.ย. 67 - 27 เม.ย. 67

จำนวนวัน

4วัน 3คืน

ราคาเริ่มต้น

18,999บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Thai Lion Air

เม.ย. 67

21,999฿

06-09

19,999฿

11-14

20,999฿

13-16

19,999฿

15-18

18,999฿

19-22

18,999฿

27-30

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

27 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67

18,999

18,999

17,999

4,000

8,000

-

30

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

สนามบินดอนเมืองㆍ สนามบินเถาหยวน ประทศต้หวันㆍเมืองหนานโถว .วัดเหวินหวู่ ㆍ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ㆍ วัดพระถั่งชำจั่ง ㆍ ชิมชาอู่หลง ㆍเมืองไถจง ㆍ ไถจงไนท์มาร์เก็ต

Day : 2

เมืองไทเปอร้านพายสับประรด สนามบินเถาหยวน ㆍสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯถ่ายรูปตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) ㆍ GERMANIUM ㆍ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ㆍ ซีเหมินติง ไนท์มาร์เก็ต

Day : 3

วัดหลงชาน ㆍ ศูนย์เครื่องสำอาง ㆍ เมืองนิวไทเป ㆍ อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ㆍหมู่บ้านชาวประมงหลากสี ㆍ หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น ㆍ เมืองเถาหยวน

Day : 4

สนามบินเถาหยวน ㆍสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 13 ครั้ง