เวลาทำการ

จันทร์-ศุกร์ :

09.00 - 18.00 น.

เราช่วยคุณได้

@domeholiday

Travel License : 11/01051

หน้าแรก

/

ทัวร์ไต้หวัน

/

ทัวร์ไต้หวัน ไปแอ่วกันเต๊อะ บินตรง เชียงใหม่ ไต้หวัน สัมผัสความงาม 2 อุทยาน 5วัน 4คืน BR

ทัวร์ไต้หวัน ไปแอ่วกันเต๊อะ บินตรง เชียงใหม่ ไต้หวัน สัมผัสความงาม 2 อุทยาน 5วัน 4คืน BR

ทัวร์ไต้หวัน ไปแอ่วกันเต๊อะ บินตรง เชียงใหม่ ไต้หวัน สัมผัสความงาม 2 อุทยาน 5วัน 4คืน BR

เที่ยวไต้หวัน บินตรง เชียงใหม่ สัมผัสความงาม 2 อุทยาน นั่งรถไฟโบราณชมความงามอุทยานอาหลีซาน ล่องเรื่อชมความงามทะเลสาปสุริยันต์ จันทรา แวะถ่ายรูปโรงละครไถจง ตลาดไถจง Night Market ตลาดเหวิ่นฮว่า วัดเหวิ่นหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง ตลาดซีเหมินติง Night Market วัดหลงซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ตึกไทเป 101 กลอเรีย เอาทเลต

รหัสทัวร์

TW_BR00016

ประเทศ

ไต้หวัน

กำหนดการเดินทาง

18 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67

จำนวนวัน

5วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น

23,900บาท/ท่าน

เดินทางโดย

Eva Air

พ.ค. 67

23,900฿

18-22

วันเดินทางและราคา

วันเดินทางไป-กลับ

ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เด็กทารก

จอยแลนด์

Group Size

สถานะ

18 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 67

23,900

23,900

22,900

5,500

-

-

21

รายละเอียดโปรแกรม

Day : 1

เชียงใหม่ (สนามบินเชียงใหม่) (BR258 : 11.30-16.35) ไต้หวัน (สนามบินเถาหยวน)-เมืองไถจง-แวะถ่ายรูปโรงละครไถจง-ตลาดไถจง Night Market

Day : 2

เมืองเจียอี้-ร้านชา-อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน (นั่งรถไฟโบราณ 1 เที่ยว)-ตลาดเหวิ่นฮว่า Night Market

Day : 3

เมืองหนานโถว-วัดเหวิ่นอู่-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-เมืองไทเป-ร้านพายสับปะรด-ตลาดซีเหมินติง Night Market

Day : 4

วัดหลงซาน-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ร้านเครื่องสำอาง-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก)-ร้านสร้อยสุขภาพ-เมืองเถาหยวน-กลอเรีย เอาทเลต

Day : 5

สนามบินเถาหยวน-เชียงใหม่ (สนามบินเชียงใหม่) (BR257 : 07.25-10.25)

วิธีการจองทัวร์
  • ติดต่อเจ้าหน้าที่ ทางโทรศัพท์ หรือ สื่อโซเชียลมีเดีย (Line, Facebook, E-mail) เพื่อทำการจองทัวร์
  • ทางบริษัทฯจะทำ Invoice แจ้งเก็บยอดเงินมัดจำ ขั้นต่ำท่านละ 10,000-20,000 บาท (แต่ละโปรแกรมไม่เท่ากัน) ซึ่งต้องชำระหลังจากการจองภายใน 2 วัน
  • ส่งหลักฐานการโอนเงินมัดจำ พร้อมหน้า Passport ของผู้เดินทางมายังบริษัทฯ (ซึ่ง Passport ต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน)
  • กรณีจองทัวร์ต่างประเทศ ที่ต้องใช้วีซ่า ทางบริษัทฯ จะแนบหลักฐานที่จะใช้ขอยื่นวีซ่าในเส้นทางนั้นๆ ไปกับ Invoice ซึ่งจะนัดวันรับเอกสารเพื่อนำมาตรวจสอบอีกครั้ง แต่หากไปประเทศที่ต้องมีการโชว์ตัวที่สถานทูต ทางบริษัทฯ จะเช็ควันเพื่อจองคิว และจะจัดส่งเอกสารเพื่อนัดโชว์ตัวที่สถานทูต
  • ชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนออกเดินทาง ประมาณ 20-25 วัน พร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงิน
  • ก่อนออกเดินทาง 5-7 วัน ทางบริษัทฯจะจัดส่งใบนัดหมายการเดินทางให้กับลูกค้า เพื่อแจ้งถึงชื่อไกด์ / เจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป / เวลา และสถานที่ที่นัดพบ รวมถึงรายละเอียดข้อมูลที่สำคัญสำหรับเตรียมตัวในการเดินทาง
วิธีการจองทัวร์
การชำระเงิน

ท่านสามารถรับชำระเงินด้วยวิธี ดังต่อไปนี้

1. โอนผ่านบัญชีธนาคาร

ธนาคาร

ประเภทบัญชี

ชื่อบัญชี

สาขา

เลขที่บัญชี

ธนาคารกสิกรไทย

บัญชีสะสมทรัพย์

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

xxx-x-xxxx-xx

การโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

  • ทำรายการผ่านบริการอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้งของธนาคารนั้น ๆ 
  • ทำรายการผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร โดยผ่านการการเขียนใบนำฝากที่ธนาคาร นั้น ๆ
  • ทำรายการผ่านบริการตู้ ATM ของธนาคารนั้น ๆ (ตู้ของธนาคารที่ท่านถือบัตร) โดยเลือกโอนเงินบุคคลที่สามแล้วระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
  • ทำรายการผ่านบริการตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารนั้น ๆ โดยระบุเลขที่บัญชีให้ถูกต้อง
วิธีการแจ้งชำระเงิน
หลังจากท่านชำระเงินเรียบร้อยกรุณาแจ้งการชำระเงินกลับมาที่เรา โดยท่านสามารถแจ้งการชำระเงินได้ทันทีหลังจากที่ท่านชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว
     1. โทรศัพท์ แจ้งการชำระเงิน พร้อมแจ้งรายละเอียด
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

      2. ส่ง Line แจ้งการชำระเงิน
          -  วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน 
          -  ชื่อธนาคารของเราที่ท่านชำระเงินเข้ามา   
          -  จำนวนเงินที่ชำระ

จำนวนผู้เข้าชม 10 ครั้ง